Contas anuais

 

O artigo 136.4 da Lei 47/2003, de 26 de novembro Xeral Orzamentaria, e a resolución de 3 de xuño de 2013, (BOE de 7 de xuño de 2013), da Intervención Xeral da Administración do Estado, establecen que as entidades que deban aplicar principios contables públicos, así como as restantes que non teñan obrigación de publicar as súas contas no Rexistro Mercantil, publicarán anualmente, no Boletín Oficial do Estado, o Balance de situación e a conta do resultado económico-patrimonial e un resumo dos restantes estados que conforman as contas anuais, e o informe de auditoría.

 

Igualmente a mencionada resolución de 3 de xuño, establece que na publicación das mesmas se informe da dirección da páxina web na que tamén estarán dispoñibles.

Contas anuais

(Os contidos dos descargables só están dispoñibles en castelán)

 

Contas anuais 2012 e informe de auditoría IGAE. BOE 12/09/2013

Contas anuais 2013 e informe de auditoría IGAE. BOE 10/10/2014

Contas anuais 2014 e informe de auditoría IGAE. BOE 20/10/2015

Contas anuais 2015 e informe de auditoría IGAE. BOE 01/09/2016

Contas anuais 2016 e informe de auditoría IGAE. BOE 05/09/2017

Contas anuais 2017 e informe de auditoría IGAE. BOE 30/08/2018

Contas anuais 2018 e informe de auditoría IGAE. BOE 06/08/2019

Contas anuais 2019 e informe de auditoría IGAE. BOE 07/08/2020

Contas anuais 2020 e informe de auditoría IGAE.

Contas anuais 2021 e informe de auditoría IGAE.