Aviso legal e uso

INTRODUCCIÓN

 

O titular do Portal www.puertocoruna.com é a Autoridade Portuaria de A Coruña, con domicilio na Avenida de la Marina 3, 15001 A Coruña e con CIF Q-1567003-G.

 

A Autoridade Portuaria da Coruña é un organismo público dependente do Ministerio de Fomento, encargado da prestación da xestión do dominio público portuario e de sinais marítimos adscritos ao Porto da Coruña e ao seu Porto Exterior de Punta Langosteira. Réxese polo Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 5 de setembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante.

 

Os datos de contacto: avisolegalwebapac@puertocoruna.com ou o número de teléfono 981.21.96.21


POLÍTICAS DE ACCESO E USO DO PORTAL

 

O presente aviso e información legal regula o uso do servizo da páxina web de Internet www.puertocoruna.com que a Autoridade Portuaria da Coruña pon a disposición dos usuarios de Internet nas seguintes condicións:


A) DATOS IDENTIFICATIVOS DO TITULAR DO PORTAL

 

O titular do portal www.puertocoruna.com é a Autoridade Portuaria de A Coruña, con enderezo en Avenida de la Mariña, 3, 15001 A Coruña, e con CIF Q-1567003-G.


Datos de contacto: avisolegalwebapac@puertocoruna.com ou o número de teléfono 981.21.96.21.


B) OBXECTO DEL PORTAL

 

O presente aviso e información legal regula o uso do servizo da páxina web de Internet www.puertocoruna.com que a Autoridade Portuaria da Coruña pon a disposición dos usuarios de Internet nas seguintes condicións:

 

En consecuencia, o portal componse de tres áreas claramente diferenciadas:

 

Unha área institucional, dirixida á sociedade en xeral, que inclúe contidos de interese e información xeral sobre a Autoridade Portuaria da Coruña, a súa misión e obxectivos, ofrecendo ao usuario funcionalidades útiles accesibles de maneira moi sinxela.

 

Unha área máis enfocada á comunidade portuaria e dirixida ás empresas da cadea loxística, que inclúe servizos de información, comerciais e operativos asociados ao transporte de mercadorías.

 

Unha área que inclúe contidos de perfil comercial, para a promoción das instalacións portuarias e oportunidades de negocio e investimento que se poden xerar nas empresas da contorna portuaria e a nivel internacional.

 

C) CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO PORTAL

 

Os termos e condicións que se indican a continuación regulan o acceso e uso do Portal www.puertocoruna.com.

 

Dentro da expresión "Portal" compréndense -con carácter delimitativo pero non limitativo- os textos, gráficos, imaxes, animacións, creacións musicais, vídeos, sons, debuxos, fotografía, etc. incluídos no mesmo, e, en xeral, todas as creacións expresadas por calquera medio ou soporte tanxible ou intanxible, con independencia de que sexan susceptibles ou non de propiedade intelectual de acordo co Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, que aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual ou norma que no futuro substitúaa.

 

Adquírese a condición de usuario mediante o acceso ao Portal. O usuario utilizará os servizos e contidos exclusivamente para fins particulares e privados con exclusión de calquera modalidade de utilización posterior dos mesmos con ánimos de lucro ou de xerar algún beneficio, directo ou indirecto, salvo nos supostos expresamente permitidos.

 

O acceso ao Portal implica que o usuario adquire unha serie de dereitos e obrigacións, con obxecto de garantir o adecuado goce dos servizos e contidos que se atopan no mesmo e que a Autoridade Portuaria da Coruña pon a disposición do usuario gratuitamente, salvo que, nalgún caso concreto, un determinado servizo ou contido accesible a través do portal, dispóñase expresamente que o usuario deba desembolsar unha cantidade económica para o uso e goce do mesmo.

 

O usuario é consciente de que o acceso e utilización dos servizos e contidos do portal realízase baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

 

As presentes condicións xerais de uso son aceptadas expresa e plenamente polo usuario polo mero feito de acceder ao Portal e/ou a visualización dos contidos ou utilización dos servizos contidos no Portal. Se estas condicións xerais fosen substituídas por outras en todo ou en parte, @dicha novas condicións xerais entenderanse aceptadas de forma idéntica á exposta. No entanto, o usuario do portal deberá acceder a estas condicións xerais de forma periódica para coñecer as sucesivas versións que se inclúan, aínda que se recomenda que o usuario acceda ás mesmas cada vez que pretenda acceder ou facer uso dos servizos e contidos do Portal.

 

Se o usuario non acepta estas condicións xerais ou, no seu caso, as Condicións Particulares que regulan o uso dun determinado servizo e/ou contido, o usuario deberá absterse de acceder ao Portal ou, no seu caso, aos devandito servizos e/ou contido.

 

Con carácter xeral, os servizos e contidos ofrecidos a través do Portal estarán dispoñibles en castelán, sen prexuízo da posibilidade a reserva da Autoridade Portuaria da Coruña- de acceder aos mesmos no resto de idiomas autonómicos oficiais, así como en calquera outro idioma, cando se habilite esta posibilidade.

 

A Autoridade Portuaria da Coruña poderá modificar de forma unilateral e sen aviso previo, a prestación, configuración, contido e servizos do Portal, así como as condicións de uso do mesmo e o acceso aos servizos prestados, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que regulen, no seu caso, o uso dun determinado servizo e/ou contido.

 

O usuario deberá adoptar as medidas de seguridade de carácter técnico adecuadas para evitar accións non desexadas no seu sistema de información, arquivos e equipos de informáticos empregados para acceder a Internet e, en especial ao portal, sendo consciente de que o acceso a Internet pode pór en risco a seguridade do seu sistema.

 

D) CONDICIÓNS DE USO DO DIRECTORIO DA EMPRESA

 

O titular en exclusiva do presente Directorio é a Autoridade Portuaria da Coruña e está protexido polos dereitos de explotación e sui generis do Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual e aos efectos da citada norma, a Autoridade Portuaria da Coruña é titular en exclusiva dos dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación así como dos dereitos de extracción, transferencia permanente ou temporal da totalidade ou dunha parte substancial do Directorio, da reutilización do mesmo e toda forma de posta a disposición do público da totalidade ou dunha parte substancial do seu contido mediante a distribución de copias en forma de venda ou outra transferencia da súa propiedade, ou por aluguer, transmisión en liña ou noutras formas. A realización de calquera actos sinalados neste parágrafo requirirá a autorización expresa e por escrito da Autoridade Portuaria da Coruña.

 

Así mesmo, queda prohibido ao usuario do Portal a realización de actos contrarios á Lexislación vixente tal como a extracción e/ou reutilización da totalidade ou dunha parte substancial do contido do Directorio así como a extracción e/ou reutilización repetida ou sistemática de partes non substanciais do contido do Directorio cando supoñan actos contrarios a unha explotación normal do mesmo ou que causen un prexuízo inxustificado aos intereses lexítimos da Autoridade Portuaria da Coruña.

 

A Autoridade Portuaria da Coruña advirte ao usuario que o presente Directorio só poderá ser utilizado con fins privados e como ferramenta de consulta e contacto coas empresas do sector, extraendo e/ou reutilizando partes non substanciais do seu contido. Queda prohibido o uso dos datos para a realización de actividades publicitarias calquera que fose o soporte, sendo o usuario así mesmo o único responsable da realización de calquera outros actos contrarios á Lexislación vixente en materia de protección de datos (LOPD) e servizos da sociedade da información (LSSICE).


E) DEREITOS E OBLIGACIÓNS DO USUARIO

 

O usuario poderá:

 

-Acceder de forma gratuíta e sen necesidade de autorización previa aos contidos e servizos do Portal dispoñibles como tales, sen prexuízo das condicións técnicas particulares ou a necesidade do previo rexistro respecto de servizos e contidos específicos, segundo determínese nas condicións xerais ou particulares dos devanditos servizos.

 

- Utilizar os servizos e contidos dispoñibles para o seu uso exclusivamente particular, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido. O usuario poderá descargar unha única copia da páxina web para a súa visualización off-line con fins persoais e non comerciais.

 

- Facer un uso correcto e lícito do sitio, de conformidade coa lexislación vixente.

 

En ningún caso o usuario poderá:

 

Acceder ou utilizar os servizos e contidos do sitio con fins ilícitos, lesivos de dereitos e liberdades de terceiros, ou que poidan prexudicar, danar ou impedir de calquera forma, o acceso aos mesmos en prexuízo da Autoridade Portuaria da Coruña ou de terceiros.

 

- Utilizar os servizos, total ou parcialmente, para promocionar, vender, contratar, divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen autorización da Autoridade Portuaria da Coruña.

 

- Introducir información no Portal ou empregar os servizos existentes no mesmo coa finalidade de atentar -directa ou indirectamente- contra os dereitos, especialmente os dereitos fundamentais e liberdades públicas, doutros usuarios do portal ou da Autoridade Portuaria da Coruña; que inciten ou promovan a realización de actos delituosos, xenófobos, terroristas ou degradantes por razón de idade, sexo, relixión ou crenzas; ou de carácter pornográfico, obsceno, violento ou que atenche contra a Lei. A estes efectos, por información entenderase con carácter delimitativo pero non limitativo: textos, gráficos, imaxes, vídeos, sons, debuxos, fotografías, datos, notas, etc.

 

- Incluír hipervínculos nas súas páxinas web particulares ou comerciais a este Portal incumprindo as condicións previstas para iso.

 

- Utilizar os servizos e/ou contidos ofrecidos a través do Portal de forma contraria ás condicións xerais de uso e/ou ás condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido, con prexuízo ou menoscabo dos dereitos do resto de usuarios.

 

- Realizar calquera acción que impida ou dificulte o acceso polos usuarios ao sitio, así como aos hipervínculos dos servizos e contidos ofrecidos pola Autoridade Portuaria da Coruña ou por terceiros a través do Portal.

 

- Utilizar o Portal como vía de acceso a Internet para a comisión de accións ilícitas ou contrarias á lexislación vixente, a moral, os bos costumes e a orde pública.

 

- Empregar calquera tipo de virus informático, código, software, programa informático, equipo informático ou de telecomunicacións, que poidan provocar danos ou alteracións non autorizadas dos contidos, programas ou sistemas accesibles a través dos servizos e contidos prestados no portal ou nos sistemas de información, arquivos e equipos informáticos dos usuarios dos mesmos; ou o acceso non autorizado a calquera contidos e/ou servizos do Portal.

 

- Eliminar ou modificar de calquera modo os dispositivos de protección ou identificación da Autoridade Portuaria da Coruña, ou dos seus lexítimos titulares, que poidan incluírse nos contidos aloxados no Portal, ou os símbolos que a Autoridade Portuaria da Coruña ou os terceiros lexítimos titulares de dereitos incorporen ás súas creacións obxecto de propiedade intelectual ou industrial neste Portal.

 

- Incluír en sitios web da súa responsabilidade ou propiedade etiquetas ou referencias a marcas, nomes comerciais ou signos distintivos propiedade da Autoridade Portuaria da Coruña, sen autorización expresa.

 

- Reproducir total ou parcialmente o Portal noutro sitio ou páxina web e sen cumprir as condicións previstas para iso.

 

- Realizar enmarcados ao Portal ou ás páxinas web accesibles a través do mesmo que oculten ou modifiquen, con carácter delimitativo pero non limitativo, contidos, espazos publicitarios e marcas da Autoridade Portuaria da Coruña ou de terceiros, con independencia ou non de que supoñan actos de competencia desleal ou de confusión.

 

- Crear marcos dentro dun sitio web da súa responsabilidade ou propiedade que reproduzan a páxina principal e/ou as páxinas accesibles a través da mesma, correspondentes ao Portal sen a previa autorización da Autoridade Portuaria da Coruña.

 

- Incluír nun sitio web da súa responsabilidade ou propiedade un hiperenlace que xere unha xanela ou sesión do software de navegación empregado por un visitante, usuario ou cliente do seu sitio web, en que se inclúan marcas, nomes comerciais ou signos distintivos da súa propiedade e a través do cal se mostre a páxina web principal do Portal ou algunha das páxinas accesibles a través do mesmo.

 

- Utilizar a marca, nomes comerciais, así como calquera outro signo identificativo que se atope suxeito a dereitos de propiedade intelectual ou industrial, sen a previa autorización expresa e por escrito do seu propietario.

 

- Realizar calquera acción que supoña a reprodución, distribución, copia, aluguer, comunicación pública, transformación ou calquera outra acción similar que supoñan a modificación ou alteración, de todo ou parte dos contidos e servizos do Portal ou a explotación económica dos mesmos, sen a autorización previa e por escrito da Autoridade Portuaria da Coruña ou do terceiro propietario dos dereitos de propiedade intelectual e industrial que recaian sobre os servizos ou contidos do Portal e a salvo do disposto nestas condicións xerais ou, no seu caso, condicións particulares que regulen o uso duns servizos e/ou dun servizo e/ou contido existente no Portal. 


F) DEREITOS DA AUTORIDADE PORTUARIA DE A CORUÑA.

 

A Autoridade Portuaria de A Coruña reserva los seguintes dereitos:

 

- Modificar as condicións de acceso ao Portal, técnicas ou non, de forma unilateral e sen preaviso aos usuarios, sen prexuízo dos disposto nas condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ ou contido do Portal.

 

- Establecer condicións particulares e, no seu caso, a esixencia dun prezo ou outros requisitos para o acceso a determinados servizos e/ou contidos.

 

- Limitar, excluír ou condicionar o acceso dos usuarios cando non se dean todas as garantías de utilización correcta do Portal polos mesmos, conforme ás obrigacións e prohibicións asumidas polos mesmos.

 

- Finalizar a prestación dun servizo ou subministración dun contido, sen dereito a indemnización, cando o mesmo resulte ilícito ou contrario ás condicións establecidas para os mesmos, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido do Portal.

 

- Modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do Portal, así como actualizar, modificar ou suprimir todo ou parte dos contidos ou servizos e condicións de acceso e/ou uso do Portal, podendo mesmo limitar ou non permitir o acceso á devandita información.

 

- Denegar en calquera momento e sen necesidade de aviso previo o acceso ao Portal a aqueles usuarios que incumpran estas condicións xerais.

 

- Emprender calquera acción legal ou xudicial que resulte conveniente para a protección dos dereitos da Autoridade Portuaria da Coruña.

 

- Esixir a indemnización que puidese corresponder polo uso indebido ou ilícito de todo ou parte dos servizos e contidos prestados a través do Portal.

 

G) EXENCIÓN E LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE DA AUTORIDADE PORTUARIA DE A CORUÑA.

 

A Autoridade Portuaria da Coruña queda exenta de calquera tipo de responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza nos seguintes casos:

 

- Pola imposibilidade ou dificultades de conexión á rede de comunicacións a través da que resulta accesible este Portal, independentemente da clase de conexión utilizada polo usuario.

 

- Pola interrupción, suspensión ou cancelación do acceso ao Portal, así como por dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do Portal ou dos servizos e/ou contidos no mesmo.

 

- A Autoridade Portuaria da Coruña non asume ningunha responsabilidade respecto dos servizos e contidos, nin pola dispoñibilidade e condicións, técnicas ou non, de acceso aos mesmos, que sexan ofrecidos por terceiros prestadores de servizos, en especial respecto dos prestadores de servizos da sociedade da información. Por prestadores de servizos da sociedade da información entenderanse aquelas persoas físicas ou xurídicas que presten os seguintes servizos ao público:

 

Transmisión por unha rede de comunicación de datos facilitados polo destinatario do servizo.

 

  • Servizos de acceso á citada rede.
  • Servizos de almacenamento ou aloxamento de datos.
  • Subministración de contidos ou información.
  • Servizo de copia temporal dos datos solicitados polos usuarios.
  • Facilitación de ligazóns a contidos ou instrumentos de procura.

 

- A Autoridade Portuaria da Coruña, en ningún momento, asume responsabilidade polos danos ou prexuízos que puidesen causar a información, contidos, produtos e servizos, con carácter delimitativo pero limitativo, prestados comunicados, aloxados, transmitidos, exhibidos ou ofertados por terceiros alleos á Autoridade Portuaria, incluídos os prestadores de servizos da sociedade da información, a través dun Portal ao que poida accederse mediante unha ligazón existente neste Portal.

 

- A Autoridade Portuaria da Coruña non asume responsabilidade algunha derivada do uso dos sistemas océano-meteorolóxicos contidos nesta web, nin dos datos ou análises obtidas a partir dos mesmos pola Autoridade Portuaria ou por terceiros.

 

- Do tratamento e utilización posterior de datos persoais realizados por terceiros alleos á Autoridade Portuaria da Coruña, así como a pertinencia da información solicitada por estes.

 

- Da calidade e velocidade de acceso ao Portal e das condicións técnicas que debe reunir o usuario co fin de poder acceder ao Portal e aos seus servizos e/ou contidos.

 

- A Autoridade Portuaria da Coruña non será responsable dos atrasos ou fallos que se producisen no acceso e/ou funcionamento dos servizos e/ou contidos do Portal.


H) RESPONSABILIDADE POR DANOS

 

O usuario do Portal responderá persoalmente dos danos e prexuízos de calquera natureza causados á Autoridade Portuaria da Coruña, directa ou indirectamente, polo incumprimento de calquera das obrigacións derivadas destas condicións xerais ou outras normas polas que se rexa a utilización do Portal.


I) PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 

O usuario coñece que os contidos e servizos ofrecidos a través do Portal, incluíndo textos, gráficos, imaxes, animacións, creacións musicais, vídeos, sons, debuxos, fotografías, todos os comentarios, exposicións e código html do mesmo, sen que esta enumeración teña carácter limitativo, atópanse protexidos polas leis de propiedade intelectual. O dereito de autor e de explotación económica deste Portal corresponde á Autoridade Portuaria da Coruña.

 

Os contidos, marcas, nomes comerciais ou signos distintivos que aparecen no Portal son propiedade da Autoridade Portuaria da Coruña, ou no seu caso, de terceiras entidades, e atópanse protexidos polas leis vixentes de propiedade industrial.

 

A prestación dos servizos e publicación dos contidos a través do Portal non implicará en ningún caso a cesión, renuncia ou transmisión, total ou parcial, da titularidade dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

 

Ningunha parte deste Portal pode ser reproducido, distribuído, transmitido, copiado, comunicado publicamente, transformado, en todo ou en parte mediante ningún sistema ou método manual, electrónico ou mecánico (incluíndo o fotocopiado, gravación ou calquera sistema de recuperación e almacenamento de información) sen consentimento da Autoridade Portuaria da Coruña. A utilización, baixo calquera modalidade, de todo ou parte do contido do Portal queda suxeita á necesidade de solicitar autorización previa da Autoridade Portuaria, e a aceptación da correspondente licenza, no seu caso, excepto para o disposto respecto dos dereitos recoñecidos e concedidos ao usuario nestas condicións xerais ou o que así se determine nas condicións particulares que a Autoridade Portuaria teña a ben establecer para regular o uso dun determinado servizo e/ou contido ofrecido a través do Portal.

 

Se a actuación ou omisión culpable ou neglixente directa ou indirectamente imputable ao usuario do Portal que orixine a infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial da Autoridade Portuaria da Coruña ou de terceiros, exista ou non beneficio para o mesmo, provocase á Autoridade Portuaria danos, perdas, obrigacións solidarias, gastos de calquera natureza, sancións, medidas coercitivas, multas e outras cantidades xurdidas ou derivadas de calquera reclamación, demanda, acción, preito ou procedemento sexa civil, penal ou administrativo, a Autoridade Portuaria poderá dirixirse contra o usuario por todos os medios legais ao seu alcance e reclamar calquera cantidades indemnizatorias, incluíndo, a título enunciativo e non limitativo, danos morais e imaxe, dano emerxente e lucro cesante, custos publicitarios ou de calquera outra índole que puidesen resultar para a súa reparación, importes de sancións ou sentenzas condenatorias, o dos intereses de demora, o custo do financiamento de ambas as cantidades que puidese resultar para a parte contraria, as costas xudiciais e o importe da defensa en calquera proceso no que puidese resultar demandada polas causas anteriormente expostas, polos danos e prexuízos ocasionados por razón da súa actuación ou omisión, sen prexuízo de exercer calquera outras accións que en Dereito lle corresponda.


J) HIPERENLACES

 

 As persoas ou entidades que pretendan incluír un "hiperenlace" desde a súa páxina web noutro portal de Internet á páxina web da Autoridade Portuaria da Coruña deberán someterse ás seguintes condicións:

 

 - Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do Portal.

 

- Non se establecerán deep-links, nin ligazóns de imaxe, nin frames coa páxina do Portal sen a previa autorización expresa da Autoridade Portuaria da Coruña.

 

- Non se incluirá ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre as páxinas do Portal nin sobre os servizos ou contidos do mesmo.

 

- Salvo aqueles signos que formen parte do "hiperenlace", a páxina web na que se estableza non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes á Autoridade Portuaria da Coruña, salvo autorización expresa desta.

 

- O establecemento do "hiperenlace" non implicará a existencia de ningún tipo de relación entre a Autoridade Portuaria da Coruña e o titular da páxina web ou do portal desde o cal se realice.

 

- A Autoridade Portuaria da Coruña non será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web ou portal desde o que se realice o "hiperenlace" nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.


K) ENLACES

 

A Autoridade Portuaria de A Coruña no asume ninguna responsabilidade sobre a información contida en páxinas web de terceiros conectadas por enlacesco Portal da Autoridade Portuaria de A Coruña, ou que non sexan xestionadas directamente polo noso administrador do Portal.

 

Os enlaces que aparezan neste Portal teñen só finalidade informativa e no supoñen unha suxestión, invitación ou recomendación para a visita dos lugares de destino.


L) PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

 

Para utilizar algúns dos servizos, os usuarios deben proporcionar previamente á Autoridade Portuaria da Coruña certos datos de carácter persoal. A Autoridade Portuaria tratará automatizadamente tales datos coas finalidades, así como baixo as condicións definidas na súa Política de Privacidade.

 


M) EMPLEO DA TECNOLOXÍA COOKIE

 

As cookies constitúen unha ferramenta empregada polos servidores web para almacenar e recuperar información acerca dos seus visitantes. É un ficheiro de texto que algúns servidores piden ao navegador que escriba no disco duro, con información acerca dos visitantes estiveron facendo polas súas páxinas.

 

Posúen unha data de caducidade, que pode oscilar desde o tempo que dure a sesión até unha data futura especificada, a partir da que deixan de ser operativas.

 

Para maior información, pode visitarse a web do Departamento de Tratamento da Información e Codificación dependente do Consello Superior de Investigacións Científicas de España.

 

Cookies empregadas no Portal da Autoridade Portuaria da Coruña

 

A Autoridade Portuaria da Coruña utiliza cookies para facilitar a navegación polo seu Portal e para obter unha maior eficacia e personalización dos servizos ofrecidos aos usuarios.

 

As cookies empregadas no Portal da Autoridade Portuaria asócianse unicamente cun computador, non proporcionan referencias que permitan deducir o nome e apelidos nin ningún outro dato persoal do usuario e non poden ler datos do seu disco duro nin incluír virus nos seus textos. Así mesmo, o Portal da Autoridade Portuaria da Coruña non pode ler as cookies implantadas desde outros servidores no disco duro do usuario.

 

O usuario pode libremente decidir acerca da implantación ou non no seu disco duro das cookies empregadas no Portal da Autoridade Portuaria da Coruña. Neste sentido, o usuario pode configurar o seu navegador para aceptar ou rexeitar por defecto todas os cookies e decidir nese momento a súa implantación ou non no seu disco duro. Para iso suxerímoslle consultar a sección de axuda da súa *navegador para saber como cambiar a configuración que actualmente emprega.

 

Aínda cando o usuario configurase o seu navegador para rexeitar todas as cookies ou rexeitase expresamente as cookies do Portal da Autoridade Portuaria da Coruña, poderá navegar polo Portal co único inconveniente de non poder participar en todos e cada un dos servizos ofrecidos que requiran a instalación dalgunha delas.

 

En calquera caso, o usuario poderá eliminar as cookies de www.puertocoruna.com implantadas no seu disco duro en calquera momento, seguindo o procedemento establecido na sección de axuda da súa navegador.

 

As cookies que a Autoridade Portuaria da Coruña descarga no seu disco duro utilízanse para:

 

-Conservar a información sobre as preferencias dos usuarios (por exemplo, o idioma).

 

-Conservar os resultados da última procura.

 

-Gardar os permisos dos usuarios que foron autentificados.

 

-Medir algúns parámetros de tráfico de rede, as áreas da web da Autoridade Portuaria máis visitadas, os filtros de visita utilizados e outros parámetros estatísticos.


N) DURACIÓN E TERMINACIÓN

 

A prestación do servizo do Portal e dos demais servizos ten, en principio, unha duración indefinida. A Autoridade Portuaria da Coruña, no entanto, está autorizada para dar por terminada ou suspender a prestación do servizo do Portal e/ou de calquera dos servizos en calquera momento, sen prexuízo do que se dispuxen respecto diso nas correspondentes condicións particulares. Cando iso sexa razoablemente posible, a Autoridade Portuaria da Coruña advertirá previamente a terminación ou suspensión da prestación do servizo do Portal e dos demais servizos.


Ñ) ACORDO ACTUAL

 

Estas condicións xerais conteñen todas as condicións en relación ao obxecto das mesmas e consideraranse como inexistentes calquera declaracións ou compromisos que se adquiran por calquera medio (verbais, escritos ou implícitos), anteriores a estas condicións.

 

O feito de que calquera das partes non esixa nun momento determinado o respecto dalgunha das condicións establecidas nestas condicións xerais ou, no seu caso, condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos usuarios do Portal, non pode ser interpretado pola outra como unha renuncia a esixir ulteriormente o seu cumprimento.

 

O) NULIDADE E ANULABILIDADE

 

O feito de que calquera das partes non esixa nun momento determinado o respecto dalgunha das condicións establecidas nestas condicións xerais ou, no seu caso, condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos usuarios do Portal, non pode ser interpretado pola outra como unha renuncia a esixir ulteriormente o seu cumprimento.


P) LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

 

As partes, con expresa renuncia ao seu propio foro, aceptan como lexislación reitora a española e sométense para a resolución de cuantos litixios puidesen xurdir aos Xulgados e Tribunais da Coruña.


Q) POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA AUTORIDADE PORTUARIA DE A CORUÑA

 

En relación coa política da Autoridade Portuaria da Coruña respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios que recolle dos mesmos con motivo da visualización do Portal ou da utilización dos servizos ofrecidos no mesmo, ponse de manifesto o seguinte:

 

Por dato de carácter persoal entenderase calquera información numérica, alfabética, gráfica, acústica ou de calquera outro tipo concernente a persoas físicas, identificadas ou identificables.

 

A recollida de datos persoais, o tratamento e a súa utilización posterior suxéitanse á lexislación vixente en España en materia de protección de datos, establecida pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de Carácter Persoal (en diante, LOPD) e a súa normativa complementaria. A Autoridade Portuaria da Coruña só será responsable e garantirá a confidencialidade e seguridade con respecto aos datos de carácter persoal que solicite do usuario a través do Portal, non tendo ningunha responsabilidade respecto dos tratamentos e posteriores utilizacións dos datos persoais que puidesen efectuarse por terceiros prestadores de servizos da sociedade da información que actúen fose do Portal.

 

A recollida de datos de carácter persoal poderá realizarse, principalmente, a través da cumplimentación polo usuario dos correspondentes formularios de subscrición a boletíns periódicos, publicacións e noticias ofrecidas pola Autoridade Portuaria da Coruña a través do Portal; o envío polo usuario de correos electrónicos á Autoridade Portuaria da Coruña por medio das direccións electrónicas que figuran no Portal, así como por medio da cumplimentación polo usuario dos formularios de rexistro que permiten acceder á descarga de arquivos e aplicacións ofrecidas pola Autoridade Portuaria da Coruña no Portal e nos que se identifique á Autoridade Portuaria como responsable dos datos solicitados por medio dos mesmos.

 

Se vostede non desexa que a Autoridade Portuaria da Coruña someta a tratamento os seus datos persoais, rogámoslle abstéñase de cumprimentar os formularios existentes no Portal. En calquera caso, a Autoridade Portuaria informará expresamente e de forma legible respecto das condicións en que se recollen datos persoais e as finalidades coas que van ser utilizados, da obrigación de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exercitar, e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

 

Por tratamento de datos persoais entenderase aquelas operacións e procedementos técnicos de carácter automatizado ou non, que permitan a recollida, gravación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo e cancelación, así como as cesións de datos que resulten de comunicacións, consultas, interconexiones e transferencias.

 

Respecto dos datos persoais recollidos por e-mail e/ou cumplimentación dos formularios que figuran no Portal, as finalidades de tratamento serán as correspondentes á solicitude formulada polo usuario, podendo consistir, entre outras, nas seguintes: xestionar a subscrición solicitada, enviar por correo electrónico a publicación ou boletín solicitado, manter un rexistro de usuarios rexistrados, permitir o acceso ás descargas de arquivos e aplicacións solicitadas así como atender os comentarios, suxestións ou consultas que sexan formuladas polo usuario.

 

A comunicación de datos á Autoridade Portuaria da Coruña ha de ser veraz e actual.

 

Se o usuario é menor de idade ou incapaz, a Autoridade Portuaria da Coruña advirte da necesidade de contar co consentimento dos seus pais, titores ou representantes legais para a comunicación dos seus datos persoais, polo que a Autoridade Portuaria roga que se absteñan de utilizar o servizo de correo electrónico e/ou cumplimentación de formularios se non contan co consentimento de pais, titores ou representantes legais, non sendo noutro caso a Autoridade Portuaria responsable das actuacións do menor ou incapaz.

 

O usuario poderá en todo momento coñecer que datos foron solicitados e tratados pola Autoridade Portuaria da Coruña sobre a súa persoa; rectificar a información que resulte inexacta; cancelar devanditos datos ou oporse ao seu tratamento, limitado este último dereito aos casos en que sexa necesario o seu consentimento para o tratamento dos seus datos, sempre que unha lei non dispoña o contrario ou cando o tratamento dos seus datos persoais efectúese con fins publicitarios e de prospección comercial.

 

O exercicio destes dereitos por parte do usuario deberá realizarse dirixindo unha comunicación escrita, xunto coa fotocopia do DNI ou outro medio válido en dereito que acredite a identidade do usuario, á seguinte dirección: Autoridade Portuaria da Coruña, Avenida da Mariña, 3, 15001 A Coruña; ou aquela que lle substitúa no Rexistro Xeral de Protección de Datos. Dita comunicación conterá os seguintes datos:

 

- Nome e apelidos do usuario.

- Petición en que concreta a solicitude.

- Domicilio a efectos de notificacións, data e firma do usuario.

- Documentos acreditativos da petición que formula, no seu caso.

 

A Autoridade Portuaria da Coruña pon en coñecemento dos usuarios que o exercicio destes dereitos é personalísimo, polo que unicamente o propio usuario poderá exercer devanditos dereitos respecto dos datos persoais dos que é lexítimo titular. No entanto, e nos casos en que excepcionalmente se admita, o representante autorizado do usuario poderá exercitar os dereitos que a este lle asisten nos termos expostos, sempre que acompañe a mencionada comunicación co documento acreditativo de tal representación.

 

A Autoridade Portuaria da Coruña informa que o exercicio dos citados dereitos por un terceiro non autorizado legalmente polo usuario, podería supor a comisión do delito de descubrimento e revelación de segredos previsto no artigo 197 do Código Penal; sen prexuízo doutras consecuencias ás que debese enfrontarse a consecuencia de calquera accións civís ou administrativas ás que tivesen dereito tanto o usuario lexítimo titular dos datos persoais como a Autoridade Portuaria da Coruña.

 

No caso de que solicite a subscrición aos boletíns ou publicacións de noticias ofrecidos pola Autoridade Portuaria da Coruña a través do Portal coa finalidade de que esta lle remita por vía electrónica o boletín ou publicación solicitado, informámoslle que poderá revogar en calquera momento o consentimento prestado para iso solicitando a baixa no formulario no que realizaron dita subscrición dentro do Portal ou na dirección de correo electrónico habilitada para iso, nese caso os datos fornecidos serán dados de baixa pola Autoridade Portuaria da Coruña para o devandito tratamento.

 

En relación coas Cookies, véxase Cookies empregadas no Portal da Autoridade Portuaria da Coruña.

 

R) RECOMENDACIÓNS AOS USUARIOS

 

A Autoridade Portuaria da Coruña recomenda aos usuarios que utilicen as últimas versións dos programas informáticos dada a incorporación nestes de maiores medidas de seguridade.

 

Igualmente, a Autoridade Portuaria da Coruña recomenda aos usuarios utilizar os mecanismos de seguridade que teñan ao seu alcance (servidores web seguros, criptografía, firma dixital, firewall, etc.) para protexer a confidencialidade e integridade dos seus datos na medida en que lle resulte necesario, dado que existen riscos de suplantación da personalidade ou violación da comunicación.

 

A Autoridade Portuaria da Coruña lembra aos usuarios que Internet non é sempre todo o seguro que desexariamos, polo que deben adoptar as medidas técnicas necesarias e adecuadas co fin de evitar o tratamento non autorizado dos seus datos.

 

A Autoridade Portuaria da Coruña advirte aos usuarios que sempre que proporcionen información persoal por Internet por medio de correo electrónico, grupos de noticias, foros de discusión, etc., teñan presente que dita información pode ser solicitada e tratada con finalidades non desexadas polos usuarios, polo que a Autoridade Portuaria recomenda aos usuarios que se informen sobre as políticas de confidencialidade e privacidade dos sitios en liña que visiten.

 

A Autoridade Portuaria da Coruña advirte aos usuarios que teñan presente que, salvo que empreguen mecanismos de cifrado, o correo electrónico en Internet non é seguro. As mensaxes de correo e os foros de discusión poden ser obxecto de falsificación e suplantación de personalidade, o que debe terse en conta sempre que se usen. Se non queren publicar a súa dirección de correo electrónico, configuren o seu navegador para que non deixe a súa dirección de correo nos servidores web aos que acceden.

 

Descarga de documentación